Oppgave 8.1 - ศาสนาพุทธ (Buddhisme)

กดข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว
8_1_munk_barn.png
1. ศาสนาพุทธเป็นศาสนาแบบอเทวนิยม หมายความว่าอย่างไร?
2. ข้อใดที่ไม่ใช่ชื่อเรียกผู้นำของศาสนาพุทธ?