Oppgave 6.1 - ศาสนา (Religioner)

ศาสนาประกอบด้วยสิ่งสำคัญ ๕ ประการ ให้นักเรียนเรียงลำดับตามความสำคัญมากที่สุดที่เลข ๑ ตามลำดับ
thai_religion.png
Sette i prioritert rekkefølge, fra 1 (viktigst) til 2 (mindre viktig)
5
4
3
2
1
ผู้ก่อตั้งศาสนา
คำสั่งสอนหรือหลักปฏิบัติ
ศาสนิกชนหรือผู้สืบต่อศาสนา
พิธีกรรม
ศาสนสถานหรือที่ตั้ง