Oppgave 17.1.3 - ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Miljø og naturressurser)

๗. ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นและเราไม่สามารถมองเห็น?
๘. เราจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติได้อย่างไร?
๙. ข้อใดเป็นการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่ดีและมีประสิทธิภาพ?
๑๐. ป่าไม้ จัดเป็นทรัพยากรประเภทใด?