Oppgave 15.2.3 - ทวีป (Verdensdel)

6. ทวีปอเมริกาใต้ส่วนใหญ่ใช้ภาษาอะไรเป็นภาษากลาง?
7. ประเทศอะไรที่ไม่อยู่ในยุโรปเหนือ?
8. เรียงลำดับประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลกจากมากไปหาน้อย?