Oppgave 2.2 - ก๊อบปี้คำที่ถูกต้องมาใส่ลงในช่องว่าง

Oppgave3_2_2.png

สุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ

๑. ดูแลรักษา และของใช้ให้สะอาด  (จิตใจ / ร่างกาย)
๒. รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟัน อย่างถูกต้อง (ทุกเวลา / ทุกวัน)
๓. ล้าง ให้สะอาดก่อนรับประทานอาหาร และหลังขับถ่าย (มือ / เท้า)
๔. รับประทานอาหารสุก ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยง อาหารรสจัด สีฉูดฉาด
(สะอาด / ประโยชน์)
๕. งดบุหรี่ สุรา การพนันและการสำส่อนทางเพศ  (สารอาหาร / สารเสพติด)
๖. สร้าง ในครอบครัวให้อบอุ่น (ความความสัมพันธ์ / ความแตกต่าง)
๗. ป้องกันอุบัติเหตุด้วยการ (ไม่ระวัง / ไม่ประมาท)
๘. ออกกำลังกาย และตรวจสุขภาพประจำปี (สม่ำเสมอ / สัญลักษณ์)
๙. ทำจิตใจให้ร่าเริง อยู่เสมอ (แจ่มใส / พรั่งพร้อม)
๑๐. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้าง (โฆษณา / สังคม)