Oppgave 9.1 - สำนวน คำพังเพย คำสุภาษิต (Ordtak)

9_1_krabber2.png
นำคำเหล่านี้ไปใส่ให้สอดคล้องกับสำนวนด้านล่าง
๑.ใสเหมือน
๒.ซนเหมือน
๓.เบาเหมือน
๔.สวยราวกับ
๕.หนักเหมือน
๖.ใจกว้างเหมือน
๗.ผิดกันราวกับ
๘.เสียงดังราวกับ
๙.เค็มเหมือน
๑๐.ดุเหมือน
Oppgave3_9_1_2.png
Oppgave_9_1_1.png
Oppgave3_9_1.png
Oppgave3_9_6.png
Oppgave3_9_7.png
Oppgave3_9_9.png
Opgave3_9_4.png
Oppgave3_9_10.png
Oppgave3_9_5.png
Oppgave3_9_8.png