Oppgave 1.2.1 - อ่านข้อความ และ กดลงในข้อที่ถูกต้อง หรือ ไม่ถูกต้อง

1b_kommunikasjon.png
๑. มนุษย์เราต้องอ่านหนังสือออก จึงจะสื่อสารกันได้
๒. การสื่อสารคือ กระบวนการส่งข่าวสาร จากผู้ส่งสาร ไปยังผู้รับสาร
๓. การกลอกตา การจ้องตา การพยักหน้า เป็นการสื่อสารวิธีหนึ่ง
๔. การสื่อสารด้วยวาจาคือการพูดที่เป็นประโยค ที่ช้า หรือเร็วก็ได้
๕. ผู้ที่มีโทรทัศน์หรือวิทยุที่บ้าน จึงจะสามารถรู้ข่าวและทันเหตุการณ์ในปัจจุบัน