Oppgave 2.1 - ทักษะการอ่าน (Leseferdigheter)


1b_et_barn_leser_avis.png

ให้นักเรียน เลือก กด คำที่เหมาะสมกับข้อความ

การกีฬา (เป็น / นั้น) นอกจากจะให้ความสนุกสนานและ (ความ / การ) แข็งแรงแก่ร่างกายแล้วยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่าง (เล็กน้อย / มากมาย) นักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้วย่อมมีใจ (เหนื่อยล้า / แน่วแน่) ตัดสินใจได้ (รวดเร็ว / ช้า) มีความเพียร (มุ่งหมาย / พยายาม) ไม่ท้อถอย และมีความหนักแน่นรู้จักแพ้ รู้จัก (ฉลาด / ชนะ) รู้จักให้อภัย ผู้มีใจเป็นนักกีฬา จึงเป็นผู้ที่มี (ประโยชน์ / โทษ) ต่อสังคม และน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่ง