Oppgave 11.2 - นำข้อความเหล่านี้ไปใส่ให้สอดคล้องกับข้อความด้านล่าง

okostystem_47_750.png
นำข้อความเหล่านี้ไปใส่ให้สอดคล้องกับข้อความด้านล่าง
น้ำ
คาร์บอนไดออกไซด์
แสง
จุลินทรีย์
พืชหายใจเอาก๊าซ ……………… เข้าไป
พืชจะปล่อยก๊าซ ……………… ออกมา
ผู้ย่อยสลาย ที่เป็นตัวการทำให้ทุกอย่างที่เป็นซากมาจากพืชและสัตว์เน่าเปื่อย ผุพัง คือ ………………
กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช มีสิ่งจำเป็น ………………