Oppgave 11.1 - วาดภาพ ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องคำเหล่านี้

นำข้อความเหล่านี้ไปใส่ให้ตรงกับภาพที่เกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ