Oppgave 5.3.2 - ใส่คำที่มีความหมายตรงกันข้ามกัน

2.
หมดหวัง
แห้ง
เริ่มต้น
ผู้หญิง
ห้าม
โชคดี
ในประเทศ
ความกลัว
ราคาถูก
เคราะห์ร้าย
สิ้นสุด
ความกล้าหาญ
มีความหวัง
ราคาแพง
อนุญาต
ต่างประเทศ
เปียก
ผู้ชาย