Oppgave 1.2.3 - จากพยัญชนะเป็นคำศัพท์ และคำสุภาพ

๗. ตอบว่า “ไม่รู้ ” เป็นคำพูดที่สุภาพ
๘. คำลงท้ายที่สุภาพของผู้ชาย คือ “ค่ะ”
๙. คำว่า “ขี้” เป็นคำไม่สุภาพ ควรใช้คำว่า “อุจระ หรือ มูล”
๑๐. คำว่า “ตีน” เป็นคำสุภาพมากกว่า คำว่า “เท้า”