Oppgave 1.2.2 - จากพยัญชนะเป็นคำศัพท์ และคำสุภาพ

๔. ภาษาไทย คือ ภาษาแม่ของนักเรียน
๕. วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันภาษาไทย
๘. คำลงท้ายที่สุภาพของผู้ชาย คือ “ค่ะ”