Oppgave 17.2 - ทิศทาง

เมื่อเรายืนกางแขนออก โดยมือขวาอยู่ทางด้านพระอาทิตย์ขึ้น และมือซ้ายอยู่ทางด้านพระอาทิตย์ตก จะทำให้เรารู้ทิศทาง ดังนี้