Oppgave 17.1 - ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลกของเรา สัมพันธ์กัน การันต์

เวลาเช้า
เวลาสาย
เวลาบ่าย
เวลาเย็น
เวลากลางคืน
เวลาเที่ยง
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Oppgave_2_17_1.png

นำช่วงเวลาต่างๆ ไปใส่ให้ถูกต้องตามความหมายของเวลา

•    เมื่อดวงอาทิตย์มาอยู่ตรงกับศีรษะของเรา ๆ เรียกว่า
•    เมื่อดวงอาทิตย์ตกทางขอบฟ้าด้านตรงข้ามกับที่ขึ้นในตอนเช้า เราเรียกว่า
•    เมื่อผ่านเวลาเช้ามาแล้วและยังไม่เกินเที่ยงวันเราเรียกว่า
•    ดวงอาทิตย์เริ่มขึ้นจากขอบฟ้าเราเรียกว่า
•    เมื่อเวลาผ่านเที่ยงวันมาแล้ว เราเรียกว่า
•    เมื่อดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้ว เราเรียกว่า