Oppgave 15.1 - สัตว์

Oppgave_2_15_1_450.png

เราแบ่งสัตว์ออกเป็น ๓ ประเภท ตามลักษณะที่อยู่ของสัตว์ คือสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ

1. หนู
2. ปู
3. กบ
4. หมี
5. ซาลามานเดอร์
6. ปลา
7. วัว
8. คางคก
9. กระรอก
10. กระต่าย