Oppgave 14.2 - นำคำเหล่านี้เติมลงในช่องว่าง

Oppgave_2_14_2_1.png
ความรู้ที่นักเรียนมีอยู่ก่อน
ต้องการที่จะรู้ในเรื่องที่กำลังจะเรียน
หลังจากที่มีการเรียนการสอนแล้ว