Oppgave 12.1 - การใช้สระ (คงรูป เปลี่ยรูป และลดรูป)

ให้นักเรียนฝึกอ่านตาม

สระ เอา … ห + เ-า =  
พยัญชนะต้น ห ผสมด้วย สระ เอา อ่านว่า เหา
สระ อำ … ร + อำ =
พยัญชนะต้น ร ผสมด้วย สระ อำ อ่านว่า รำ
สระ ใอ … จ + ใ- =
พยัญชนะต้น จ ผสมด้วยสระ ใอ อ่านว่า ใจ
สระ อะ … พ + -ะ + ง =
พยัญชนะต้น พ ผสมด้วย สระ อะ และมีตัวสะกด จะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศ พอ อะ งอ พัง
สระ เออ … ด + เ-อ + น =  
พยัญชนะต้น ด ผสมด้วย สระ เอะ และมีตัวสะกด จะเปลี่ยนเป็นสระอิ  ดอ เอะ นอ เดิน
สระ เอะ … ผ + เ-ะ + ด =  
พยัญชนะต้น ผ ผสมด้วย สระ เอะ และมีตัวสะกด จะเปลี่ยนเป็นไม้ไต่คู้  ผอ  เอะ ดอ เผ็ด
สระ โอะ … ค + โ-ะ + น =
พยัญชนะต้น ค ผสมด้วย สระ โอะ และมีตัวสะกด สระโอะจะหายไป คอ โอะ นอคน
สระอัว … ส + อัว + น =
พยัญชนะต้น ส ผสมด้วย สระ อัว และมีตัวสะกด สระอัวจะหายไป สอ อัว นอ สวน
สระออ … ห + -อ + ม =
พยัญชนะต้น ห ผสมด้วย สระ ออ และมีตัวสะกด สระออจะหายไป หอ ออ มอ หอม