Oppgave 5.3.1 - ใส่คำที่มีความหมายตรงกันข้ามกัน

1.
สะอาด
ทิศตะวันออก
ทิศเหนือ
ทำต่อ
ปฏิเสธ
ความดี
ทิศตะวันตก
ทิศใต้
สกปรก
ความชั่ว
ยอมรับ
หยุดชะงัก