Oppgave 9.1.3 - เรียงคำเหล่านี้ให้เป็นประโยคให้ถูกต้อง

๘. บรูเบอร์รี่ เรา ใน เก็บ ป่า ไป จะ

๙. ใจดี เล่น ให้ เกมส์ คุณครู

 

๑๐. อยู่ใน ถือ มานะ ดอกไม้ มือ