Oppgave 9.1.1 - เรียงคำเหล่านี้ให้เป็นประโยคที่ถูกต้อง

s_53_ny_park.png

๑. แม่ ออก ไก่ ใน ไข่ เล้า

๒. น้ำ ใน ปลา อยู่

๓. พบ ฉัน เล่น ที่ เพื่อน โรงเรียน