Oppgave 2.7 - ฟังและเลือกพยัญชนะที่ถูกต้อง

ให้นักเรียนฟังเสียง และ โยงตัวพยัญชนะจากเสียงที่ได้ยิน ให้ตรงกับรูปภาพ
Thaitegn41.jpg
Thaitegn38..jpg
Thaitegn44.jpg
Thaitegn42.jpg
Thaitegn43.jpg
Thaitegn40.jpg
Thaitegn39.jpg
bokstav_paviljong.jpg
bokstav_kiste.jpg
bokstav_vannbeholder.jpg
bokstav_vismann.jpg
bokstav_drage.jpg
bokstavugle.jpg
bokstav_tiger.jpg