Oppgave 2.5 - ฟังและเลือกพยัญชนะที่ถูกต้อง

ให้นักเรียนฟังเสียง และ โยงตัวพยัญชนะจากเสียงที่ได้ยิน ให้ตรงกับรูปภาพ
Thaitegn28.jpg
Thaitegn25.jpg
Thaitegn29.jpg
Thaitegn30.jpg
Thaitegn27.jpg
Thaitegn26.jpg
bokstav_lokk_1.jpg
bokstavfisk.jpg
bokstav_bie.jpg
bokstavfat.jpg
bokstavblad.jpg
bokstavmus.jpg