Oppgave 2.4 - ฟังและเลือกพยัญชนะที่ถูกต้อง

ให้นักเรียนฟังเสียง และ โยงตัวพยัญชนะจากเสียงที่ได้ยิน ให้ตรงกับรูปภาพ
Thaitegn20.jpg
Thaitegn21.jpg
Thaitegn24.jpg
Thaitegn22.jpg
Thaitegn19.jpg
Thaitegn23.jpg
bokstavungmunk.jpg
bokstav_sekk.jpg
bokstavskilpadde.jpg
bokstavflagg.jpg
bokstavbarn.jpg
bokstavbilde_soldat.jpg