Pagsasanay sa p.60-61


Piliin ang tamang sagot sa bugtong.