Pagsasanay sa p.52


C. Magbasa ka ng artikulo tungkol sa paksang "Pagdiriwang ng Biyernes Santo" sa internett. 

    May isang lugar sa Pilipinas sa lalawigan ng Pampanga na parating nababalita dahil sa di 

    pangkaraniwang pagdiri-wang ng "Biyernes Santo".  

    Sumulat ng salaysay tungkol sa nabasa mo sa "internett".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------