Pagsasanay sa p.52

B. Palawakin mo. 

     Bilugan ang salitang hindi kabilang sa pang-kat.

1.
2.
3.
4.
5.