Pagsasanay sa p.50


Pag-aralan ang tabyular. 

Gumawa ng ganito at ilagay mo ang mga ga-wain mo mula Lunes hanggang Biyernes.