Pagsasanay sa p.54-55

C.

Isulat sa patlang ang Tama o Mali ayon sa pangungusap sa bawa’t bilang.

 1.  Ang padarasal ng orasyon ay isang kaugaliang Pilipinong dapat panatilihin.
 2.  Nagdarasal tayo ng orasyon kung umaga.
 3.  Tanda ng paggalang ang paghalik sa kamay o pagmamano.
 4.  Minana mula sa mga ninuno ang mga kaugalian natin ngayon.
 5.  Ang pagdarasal ay gawain ng mga Katoliko lamang.