Pagsasanay sa p.56-57Pakinggan mo ang tula at alamin mo.

A. Sabihin: 


1. kung ano ang kuwentong nababasa sa tula. 

2. ang katangian ni Petra. 

3. ang katangian ng mga bata.


B. Sagutin ang mga tanong.


1. Ano ang pangalan ng batang pangit?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Kahit pangit ang mukha, ano ang maganda sa kanya?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Anu-ano ang magaganda niyang ugali?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Bakit siya ginawang maganda ng ada?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Bakit ginawang pangit ang ibang bata?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Ano ang aral na itinuturo ng kuwento?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------