Pagsasanay sa p.54-55

B. Natatandaan mo ba? Piliin ang tamang sagot.

1. Saan galing si Totoy?
2. Ano ang ginawa ni Totoy pagdating sa bahay?
3. Bakit hindi kasama ni Totoy si Lita?
4. Ano ang ginawa ng mag-anak nang oras na ng orasyon?
5. Ano ang ginawa ng mag-anak nang naghahanda sila ng hapunan?