Pagsasanay sa p.44

B.

Lagyan ng tamang sagot ang bawa't patlang.

1. Ang nagkukuwento ay sa sigawan.
2. siya sa bintana.
3. Ang sigawan ng mga tao ay .
4. Ang langit ay .
5. May nakita siyang maitim na .
6. siya ng bahay.
7. Ibig niyang makita ang .
8. Sumunod siya sa mga .
9. Nakita niya ang malaking .
10. Nakakatakot ang .
  11. Palaki nang palaki ang sunog dahil sa malakas na .
12. Pinaalis kami ng mga .
13. Baka raw kami .
14. Pati mga ibang ay pinaalis din.
15. Hindi ko nakita ang sa sunog ng mga bumbero.