Pagsasanay sa pandama

Ilagay and tamang salita sa tamang lugar ng larawan.