ANG BATANG LALAKI SA PULANG LANGIT

Ikalawang aklat sa p.32-37


Pagsasanay 6.

Aling katangian ng anak ng araw ang nagustuhan mo? 


-----------------------------------------------------------------------


Bakit mo ito nagustuhan? 


-----------------------------------------------------------------------


Isulat ang iyong sagot sa patlang upang mabuo ang pangungusap sa ibaba. 


Ang katangian na nagustuhan ko ay ______________________________ .

Nagustuhan ko ito dahil _____________________________ .