Pagsasanay sa p. 26-29

3.

bok2_s.26_29_3_bilde.jpg

Basahin ang bawat pangungusap.
Palitan ng salitang nagtatanong ang mga salitang pula.
Isulat sa puwang ang sagot.

 (Saan, Sino, Ilan)
A. ang nagmamaneho ng auto?
B. naglalaba ang ale?
C. silang magkakasamang pumunta sa bukid?
D. sila nagbakasyon?
E. ang kausap ng ate?