Pagsasanay sa p. 25


Basahin ang liham at sundin ang mga panuto. Ito ay sagot sa imbitasyon o paanyaya ng anak na nasa Norway upang bumisita sa kanila. 


 Sumulat ng liham paanyaya. Isipin mo na ang sulat na eto ay nasagot na sa nabasa mong sulat mula kay Nanay.