Pagsasanay sa p.39

Ilagay and tamang salita sa tamang lugar ng larawan.