Pagsasanay sa p. 30

Pagsamahin sa pamamagitan ng guhit ang tamang sagot.
Saan pumunta si Elvie?
Ano ang itinatanong ng nanay bago umalis si Elvie?
Ano ang isinagot ni Elvie?
Ano ang nangyari kay Elvie?
Bakit hindi niya nakita ang bahay ni Lola Tentay?
Paano nalaman ng nanay na wala pa sina Lola Tentay at Elvie?
Paano nakarating si Elvie sa bahay ni Lola Tentay?
Tinulungan siya ng pulis na mahanap ang bahay ni Lola Tentay.
Si Elvie ay naligaw.
Ang mga bahay ay magkakapareho.
Tanghali na at hindi pa dumating sina Elvie at Lola Tentay.
Dadalawin ni Elvie ang lola niya.
Natitiyak mo ba kung saan nakatira ang lola mo?
Hindi po ako maliligaw dahil alam ko po kung saan nakatira si Lola.